خانه / اخبار / چهارمين وبينار بين المللي و سومين وبينار اتحاديه دانشگاه هاي تفتاش

چهارمين وبينار بين المللي و سومين وبينار اتحاديه دانشگاه هاي تفتاش

بدينوسيله به استحضار مي رساند كه چهارمين وبينار بين المللي و سومين وبينار اتحاديه دانشگاه هاي تفتاش به ميزباني دانشكده مهندسي عمران و حمل نقل دانشگاه اصفهان با همكاري دانشگاه كارابوك استانبول از كشور تركيه و دانشگاه صنعتي ملي آتن از كشور يونان در تاريخ هاي ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۴۰۰ در موضوعات حمل و نقل ريلي و مهندسي عمران با ارائه گواهي برگزار مي گردد.

حضور در وبينار به صورت رايگان و با ارائه گواهي جداگانه براي هر سخنراني مي باشد كه لازم است براي دريافت گواهي، قبل از وبينار در آدرس هاي مشخص شده براي هر سخنراني ثبت نام جداگانه و به زبان انگليسي به عمل آيد. در ضمن دو عدد پوستر انگليسي و فارسي و نيز خلاصه اطلاعات وبينار به پيوست ايفاد مي گردد.

int-office@cet.ui.ac..ir :ايميل

 

وبينار روز اول:

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۸) ۱۴۰۰ اكتبر ۲۰۲۱) از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶، ورود به صورت “مهمان” در آدرس:

https://meeting.ui.ac.ir/ch/webinar1

عنوان سخنراني:

Railway Industry and Rail Transportatıon in Turkey

Dr. Ing. Mehmet Emin AKAY Head of Rail Systems Engineering, Karabük University, Faculty of

Engineering, Karabük, Turkey

درباره ی SamiFar

مطلب پیشنهادی

نخسـتین همـایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریـخ و ادبیات پایداري در مکتب حاج قاسم سلیمانی

به اسـتحضار می رسانـد دانشـگاه جیرفت در نظر دارد «نخسـتین همـایش بین المللی علمی و فرهنگی …