خانه / اخبار / عناوین اولویت‌های ‌پژوهشی‌ سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

عناوین اولویت‌های ‌پژوهشی‌ سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

 • مطالعه تطبیقی اجرای برنامه های تحولی در سطح جهان

  • تبیین نظری و عملی نقش مدرسه بـعنوان کانون تـربیتی محله

  • تدوین تاریخ شفاهی مصوبات موفق شورای عـالی آموزش و پرورش

  • طراحی نظام جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت در نـظام آمـوزش و پرورش

  • مـرور سیستماتیک نـقدها، مسایـل، مشکلات و موانـع اجرایی سند تحول بنیادین

  • بررسی توفیقات مدرسه ای ایران در اجرای ایده ها و برنامه های تحولی

  • تدوین ملاک ها، شاخص ها و مـعیارهای ارزیابی عملکرد آموزش و پـرورش در اجـرای سند تـحول بنیادین

  • بررسی آثـار و پیامـدهای اجرای مـاده واحـده کیفیت بـخشی به بـرنامه های آموزشی-تربیتی و حذف آزمون های زائد

  شرایط و ضوابط پذیرش پیشنهادهای پژوهشی

  • هر پژوهشگر تنها مجاز به ارسال یک پیشنهاد پژوهشی (Proposal)است.

  • با پژوهشگرانی که پیشنهاد پژوهشی آنان پس ازطی مراحل داوری حائز امتیازات و شرایط لازم باشد طبق ضوابط مربوط قرارداد منعقدخواهد شد.

  • هزینه اجرای پروژه پژوهشی متناسب با موضوع، جامعه، حجم نمونه، ابزار جمع آوری داده ها، روش پژوهش و … توسط پیشنهاددهنده پیش بینی می شود و تصویب نهایی آن به عهده کمیته علمی- پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش است.

  • استفاده از چارچوب پیشنهادی پژوهشی مورد نظر این دبیرخانه در تدوین و تنظیم آن الزامی است.

درباره ی SamiFar

مطلب پیشنهادی

اگهی پذیرش دانشجوی در مقطع کارشناسی پیوسته بدون آزمون و با سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۰