خانه / اخبار / “سومین رویداد الگوها و راهکارهاي نوین درهمکاري دانشگاه باجامعه وصنعت”

“سومین رویداد الگوها و راهکارهاي نوین درهمکاري دانشگاه باجامعه وصنعت”

احترامًا به اسـتحضار میرسانـد به منظور بهره گیري از ایـدههـا و تجـارب صـاحبنظراندر شناسایی راهکارهاي نوین براي برقراري و توسعه ارتباط موثر میان دانشگاهها و جامعه،
“سومین رویداد الگوها و راهکارهاي نوین درهمکاري دانشگاه باجامعه وصنعت” همزمان با هفته پژوهش و فناوري سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. محورهاي اصلی این رویداد عبارتنداز:
۱ .ایدههاي خلاقانه در توسعه همکاريها
۲ .اثربخشی و مسؤلیت اجتماعی
۳ .ماموریتهاي استانی و منطقهاي
۴ .همکاريهاي بینالمللی کاربردي۵ .مراکز تحقیق و توسعه مشترك
۶ .فرصتهاي مطالعاتی درجامعه وصنعت

۷ .پایانامه هاي تقاضامحور

درباره ی SamiFar

مطلب پیشنهادی

نخسـتین همـایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریـخ و ادبیات پایداري در مکتب حاج قاسم سلیمانی

به اسـتحضار می رسانـد دانشـگاه جیرفت در نظر دارد «نخسـتین همـایش بین المللی علمی و فرهنگی …