خانه / اخبار / برگزاری جشنواره بین المللی خوارزمی

برگزاری جشنواره بین المللی خوارزمی

همانطور که مستحضرید جشنواره بین المللی خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی دو رقابت علمی – فناوري در عرصه

پژوهشهاي بنیادي، کاربردي، اختراع و نوآوري و طرحهاي توسعهاي هستند، که برنامه ریزي و اجراي آن همه ساله در

دو فرایند جداگانه در سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران انجام می شود.

پس از اعلام فراخوان و ثبت نام الکترونیکی متقاضیان و انجام مراحل ارزیابی و داوري طرحها، برگزیدگان هر جشنواره

انتخاب و در مراسمی با حضور ریاست محترم جمهوري معرفی و مورد تقدیر قرار میگیرند.

جشنواره جوان خوارزمی براي رقابت دانشجویان و دانش پژوهان و فناوران با شرط سنی کمتر از سی و پنج سال و

جشنواره بین المللی خوارزمی براي رقابت پژوهشگران و فناوران داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در هجده

گروه تخصصی در تمامی گرایشها انجام میشوند.

با توجه به اهداف ارزشمند این دو رقابت علمی در تقویت پژوهش هاي بنیادي و کاربردي و فرهنگ کارآفرینی دانش

بنیان و معرفی برترینهاي کشور، تقاضا داریم براي مطلع نمودن اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، صاحبان اندیشه،

نوآوران، فناوران و دست اندرکاران تحقیق و توسعه براي حضور و ارایه طرح در این جشنوارهها ما را در اشاعه و انتشار

فراخوان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی و سی و پنجمین جشنواره بینالمللی خوارزمی یاري رسانید.

موجب امتنان است دستور فرمائید لینک و نشانی وبگاه جشنواره به آدرس www.khwarizmi.ir بر وبگاه آن دانشگاه /

پژوهشگاه قرار گیرد تا متقاضیان اطلاعات بیشتر را از آن طریق دریافت نمایند.

درباره ی SamiFar

مطلب پیشنهادی

اگهی پذیرش دانشجوی در مقطع کارشناسی پیوسته بدون آزمون و با سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۰