خانه / اخبار / اولویت های پژوهشی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

دفتر تحقیقات و استانداردهای سد و نیروگاه

محورمنابع آب

هیدرولوژی و منابع آب سطحی

روشهای کنترل تبخیر از سطح مخازن سدهای استان خوزستان

شناسایی و اجرای روشهای کاهش تبخیر از سطح مخازن سدهای ساخته شده و

در حال اجرای استان با توجه به توجیه های اقتصادی و زیست محیطی

دارای اولویت

راهکارهای افزایش داده های برداشت شده ایستگاههای سنجش

در حوه های آبریز خوزستان و ارائه راهکارهای عملی برای رفع

اختلاف آنها

شناخت عوامل اصلی و فرعی در ایجاد آمار غیر واقعی ثبت شده توسط

ایستگاههای سنجش و ارائه راهکارهای مناسب و به طور خلاصه ارتقای کیفی

عملی داده های برداشت شده و بالابردن صحت آماری جهت رفع و یا کاهش

محسوس این عوامل و تصحیح آمار

دارای اولویت

محاسبه آب میان حوضه ای در مقاطع مختلف رودخانه های

استان خوزستان

پیش بینی میزان بارندگی در حوضه های یادشده جهت مدل سازی بارش

رواناب و تخمین کلی از میزان سیل و زمان رسیدن پیک و همچنین کمیت

رسیدن سیل به پایین دست بررسی اطلاعات خروجی سدهای بالادست جهت

روندیابی سیلاب و نحوه رسیدن این سیل به پایین دست و همچنین میزان اثر

گذاری و تعامل این خروجیها با سیلابهای حوضه های پس از سدها رواناب

حاصل از یارشهای جوی باید جهت برنامه ریزی دقیق منابع آب و همچنین در

زمان وقوع سیلاب در منطقه

دارای اولویت

بررسی توزیع مکانی و زمانی ضریب رواناب با استفاده از داده

های ماهواره ای در حوضه های آبریز رودخانه های خوزستان

استفاده از داده های ماهواره ای در محاسبه دقیق تلفات بارندگی همانند نفوذ،

تبخیر، تبخیر و تعرق می توانند نقش مهمی ایفا نمایند و همچنین در حوضه

های فاقد ایستگاههای دقیق اندازه گیری باران و سایر پارامترهای اقلیمی تاثیر

بسیار مطلوبیدر محاسبه دقیقتر ضریب رواناب ایفا می نمایند.

دارای اولویت

برآورد پارامترهای فیزیکی برف )سطح پوشش برف و عمق آب

معادل برف( با استفاده از تصاویر ماهوارهای در حوضه های آبریز

استان

استفاده از داده های ماهواره ای، راداری و نوری جهت تعیین مشخصات

فیزیکی برف ) عمق، سطح برف ، چگالی برف و عمق آب معادل برف در

حوضه های آبریز استان

دارای اولویت

مدلسازی بارش رواناب در حوضه های آبریز استان و حوضه

های بالادست با استفاده از علوم نوین )به تفکیک حوضه(

کاربرد روشهای جدید با استفاده از داده های ماهواره ای و سنجش از دور و

سایر روشهای نوین برای مدل سازی دقیق بارش و رواناب جهت مدیریت دقیق

حوضه های آبریز استان برای پیش بینی سیل و رواناب حاصل از بارندگی

دارای اولویت

محورمنابع آب

هیدروژئولوژی و منابع آب زیرزمینی

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

دفتر تحقیقات و استانداردهای سد و نیروگاه

بررسی آبخوانها و آسیب پذیری آبخوانهای استان و ارائه ی

راهکارهای مناسب تغذیه ی مصنوعی برای رفع مشکل آنها

هدف بررسی آبخوانها و آسیب پذیری آبخوانهای آبرفتی و کارستی در استان

خوزستان و شناسایی و معرفی آبخوانهای آسیب پذیر بعنوان یکی از الویتهای

مهم مدیریت منابع آب با معرفی آبخوانهای حساس و مستعد افت و ارائه

راهبردها و راهکارهای اجرایی از جمله تدابیر آبخیزداری یا تغذیه مصنوعی به

منظور جبران ضعف و افت سطح آب زیر زمینی دشتها می باشد.

دارای اولویت

بررسی تاثیر کمی و کیفی آب مخزن سد ابوالعباس بر سفره آبدار

دشت باغملک

ارزیابی امکان انتقال آب از سد ابوالعباس دشت باغملک ارزیابی میزان بالا

آمدن سطح آب و مناطقی که بیشتر تحت تاثیر این فرآیند قرار می گیرند

بررسی تغییرات هیدروشیمیایی آب زیر زمینی در نتیجه نشت آب ارزیابی

محدود ضرورت اجراء و یا توقف طرحهای تغذیه مصنوعی در منطقه

دارای اولویت

محورمنابع آب

مطالعات پایه منابع آب

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

دفتر تحقیقات و استانداردهای سد و نیروگاه

محورمنابع آب

مدیریت منابع آب

بررسی تبعات اجتماعی و سیاسی حاکم بر تخصیص آب مشرف بر

استان خوزستان

تصویب مجوزهای تخصیص آب بدون داشتن اطلاعات کافی از ویژگیهای خاص

منطقه و همچنین نیاز دقیق آبی، سبب کمبود آب مورد نیاز و در نتیجه نارضایتی

کشاورزان، ایجاد مشکلات زیست محیطی، خشکسالی در مزارع، و مهاجرت

کشاورزان به شهرها را در پی خواهد داشت.

دارای اولویت

کم کردن اثرات حاصل از برداشت آب از سرشاخه های استان

بررسی وضعیت انتقال از سرشاخه های کارون با در نظر گرفتن خشکسالی های

موجود، بررسی کیفیت آب رودخانه کارون و مشکلات زیست محیطی و شرب

ممکن در صورت انتقال آب و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش این اثرات و

همچنین بررسیهای اقتصادی

دارای اولویت

مدیریت ریسک شکست سدها با تاکید بر مبانی پدافند غیر عامل

بررسی اثرات روانی و اجتماعی و اقتصادی

مدیریت بحران پس از شکست سدها

راهکارهای مقابله با آنها )لازم به ذکر است در صورتی که مدل سازی شکست

سد صورت نگرفته باشد مدل سازی آن نیز مد نظر می باشد(

دارای اولویت

محورمنابع آب

منابع آب کارست

بررسی آسیب پذیری منابع آب کارستی سازندهای آهکی موجود

در استان خوزستان با توجه به میزان برداشت های فعلی و نیز طرح

های توسعه ی برداشت از آبخوانهای مربوطه

با توجه به حفر چاههای بهره برداری زیاد و آثار منفی ناشی از عدم مطالعه و برآورد

واقعی بیلان، سبب خشک شدن برخی از این چاهها و پائین رفتن مداوم سطح آب

در برخی دیگر از آنها شده است، لزوم بررسی جامع آسیب پذیری این آبخوانها از

اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت بازبینی پتانسیل آبخوانهای کارستی و

همچنین ممانعت از تحمیل تنش های بیشتر به منابع آب کارستی، از هدر رفت هزینه

ی احداث چاه های فاقد بازدهی مناسب و تاسیسات مربوطه جلوگیری و پیشنهاد

موقعیت های مناسب تر جهت برداشت نیز امکان پذیر می گردد

دارای اولویت

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

دفتر تحقیقات و استانداردهای سد و نیروگاه

محورمنابع آب

بررسی اثرات تغییر اقلیم با رویکرد مدیریت منابع آب و مصارف

آب و تاثیر آن بر الگوی کشت محصولات در استان خوزستان

با توجه به احتمال افزایش دمای هوا تحت سناریوهای مختلف اقلیمی بین ۵ / ۳ تا ۶

درجه، لذا هدف از این طرح ابتدا جمع آوری اطلاعات مربوط به الگوی کشت و

میزان مصرف آب و سپس بررسی تغییرات هواشناسی و هیدرولوژیکی احتمالی در

سالهای آینده در استان خوزستان و همچنین تاثیر آن بر الگوی کشت محصولات

فعلی و در نهایت طراحی یک برنامه مناسب جهت بهینه سازی الگوی کشت در استان

با در نظر گرفتن تغییرات می باشد

دارای اولویت

تاثیر تغییر اقلیم بر روی منحنی های شدت مدت فراوانی در دوره

آتی

بررسی تغییر اقلیم بر روی توزیع زمانی و شدت و میزان بارندگی در منطقه و همچنین

زمان وقوع و تداوم رگبارها دردست بررسی

پهنه بندی ریسک سیل خیزی حوضه های آبریز استان خوزستان

در دهه های آینده

استفاده از مدلهای اقلیمی مناسب و سناریوی انتخاب شده که همخوانی مناسبی را با

اقلیم منطقه داشته باشد و استفاده از نتایج آنها در مدل های پیش بینی سیلاب در

حوضه های آبریز جنوب غرب ایران طی دهه های آتی و استفاده از توزیعهای آماری

مناسب در این زمینه

دارای اولویت

بررسی تاثیر میزان ذوب برف در سیلاب های اتفاق افتاده در

زیرحوضه های آبریز کارون بزرگ

تعیین رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه های آبریز کارون جهت برنامه ریزی

منابع آب و روشهایی جهت بررسی و تعیین سیلابها

دارای اولویت

مدیریت منابع محدود آب در دوره های خشکسالی

ابتدا بررسی و شناخت کامل پدیده خشکسالی و مولفه های مرتبط با آن و سپس برنامه

ریزی مناسب با در نظر گرفتن تمامی شرایط کشاورزی، زیست محیطی، اجتماعی،

سیاسی موجود در منطقه جهت گذر از این پدیده با کمترین مشکلات

دارای اولویت

تعیین دبی ایمن در بازه های مختلف رودخانه های استان خوزستان

)با رویکرد سیل(

تعیین دبی ایمن در مقاطع مختلف رودخانه جهت برنامه ریزی دقیق تر منابع آب در

مدیریت سیلاب در مخازن و همچنین پائین دست رودخانه ها در استان خوزستان

دارای اولویت 

بررسی پدیده ی گرد و غبار و تاثیر آن بر منابع آب و صنعت آب

و برق

شناخت مشخصات فیزیکی گرد و غبار حاصل از توفانها و همچنین بررسی تغییرات

کیفی و کدورتی آب های سطحی در دریاچه های سد های احداث شده و مخازن

آب با استفاده از داده های ماهواره ای در روز های قبل و پس از وقوع گرد و غبار

دارای اولویت

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

دفتر تحقیقات و استانداردهای سد و نیروگاه 

محورمنابع آب

تغییر اقلیم، خشکسالی و سیل –

ردیف عنوان تحقیق هدف وضعیت پروژه

شبیه سازی توام تخلیه سیلاب و وقوع مد بر روی سد مارد آبادان

با توجه به محل قرار گیری سد مارد در پائین دست حوزه کارون این شبیه سازی و

دریافت اطلاعات می تواند در طراحی و ساخت سد )نوع و مصالح( مورد استفاده قرار

گیرد.

دارای اولویت

تدوین چارچوب و پیش بینی و تحلیل خشکسالی با استفاده از

شاخصهای SPI ، پالمر و … و تعیین بهترین شاخصها برای استان

خوزستان

بررسی تمامی شاخص های خشکسالی برای استان خوزستان و تعیین بهترین شاخصها

که با شرایط اقلیمی استان سازگاری کاملتری داشته باشد

دارای اولویت

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

دفتر تحقیقات و استانداردهای سد و نیروگاه

محورمنابع آب –

منابع آب غیرمتعارف

بررسی و امکان سنجی بهره برداری از آبهای شور غیر متعارف در

استان خوزستان.

با توجه به محدودیت منابع آب شیرین سطحی و زیر زمینی استان خوزستان

شناسایی حجم و گسترش و نحوه بهره برداری از آبهای شور و بسیار شور در

مناطق مختلف و نوع کاربرد و شیوه بهره برداری و استفاده در مصارف مختلف از

جمله کشاورزی می تواند حائز ارزش اقتصادی فراوان باشد

دارای اولویت

بررسی و ارائه راهکارهای کنتررل، تنظر یم ومهرار سر یلابهای رودخانره

های شور استان خوزستان)سدهای تأخیری(

بررسی پتانسیلهای آبهای شور و لب شور برای ذخیره سازی موقت

بررسی زمین شناسی چشمه ها و آبهای سطحی شور و لب شور برای کنترل و

مهار آنها

ارائه طرحهای فنی مناسب کنترل آبهای شور و لب شور براساس شرایط

هیدرولوژیکی ، هیدروژئولوژیکی و زمین شناسی

ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای سازه های کنترلی از جمله احداث سدهای

تأخیری براساس شرایط منطقه ایی و آب و هوایی

دارای اولویت

درباره ی SamiFar

مطلب پیشنهادی

اگهی پذیرش دانشجوی در مقطع کارشناسی پیوسته بدون آزمون و با سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۰