خانه / اخبار / اولویت های مطالعاتی و پژوهشی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

اولویت های مطالعاتی و پژوهشی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و بمنظور

ترویج آموزش های عملی و بهره گیری از تجربیات صاحبین صنایع و متقابلا بهره مندی صنعت از ظرفیت های

علمی و آکادمیک مراکز دانشگاهی، این شرکت آمادگی الزم مبنی بر همکاری فی ما بین و تقویت ارتباط صنعت با

دانشگاه در زمینه های متنوع ذیل را دارا می باشد.

۱ -حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر با موضوعات مرتبط با صنایع

کوچک و متوسط.

۲ -برگزاری تورهای صنعتی و بازدید از واحدهای تولیدی برتر و نمونه، ویژه اعضای محترم هیأت علمی،

پرسنل، دانشجویان و دانش آموختگان با ظرفیت های مطالعاتی و تحقیقاتی.

۳ -برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای مشترک (ترجیحاً به صورت مجازی)

۴ -انجام مطالعات پژوهشی (اولویت های پژوهشی این شرکت به پیوست می باشد.)

جهت هرگونه هماهنگی و اطالع از جزئیات با شماره تلفن۵- ۳۴۴۴۳۰۰۳داخلی ۲۱۸ آقای مشعلچی تماس

حاصل نمایید.

الف-اولویت هاي مطالعاتي و پژوهشي حوزه صنایع کوچك:

-۱ مطالعه طرح هاي ايجاد اشتغال و افزايش آن در صنايع كوچك ؛

-۲ مطالعه شيوه هاي جديد، قابل اجرا و كاربردي تامين مالي واحدهاي صنعتي كوچك؛

-۳ كارآفريني و احداث واحدهاي صنعتي كوچك جديد؛

-۴ راهكارهاي جلب مشاركت واحدهاي صنعتي در برنامه هاي توسعه اي.

-۵ مطالعه زنجيره تامين و ارزش صنايع كوچك؛

-۶ ارائه مدل استارت آپي كارا در صنايع كوچك و متوسط؛

-۷ تهيه مدل كسب و كار براي شهركهاي فناوري و مراكز كسب و كار براي استفاده بهينه و عارضه يابي؛

-۸ شيوه ها و مدلهاي شبكه سازي بمنظور توسعه و ارتقاء عملكرد صنايع كوچك؛

-۹ چگونگي ايجاد زيرساختهاي پيشرفته -آزمايشگاههاي تخصصي، مراكز آموزشي، مشاوره اي و)…؛

-۱۱ عارضه يابي در سطح رشته صنعت؛

-۱۱ بررسي نحوه ارتقاء اثر بخشي دوره هاي آموزشي.

ب -اولویت هاي مطالعاتي و پژوهشي حوزه زیرساختهاي صنعتي – شهرکها و نواحي صنعتي:

-۱۲ چگونگي تامين آب پايدار براي شهركها و نواحي صنعتي و ارزيابي امكان استفاده از پساب خروجي تصفيه خانه-

هاي فاضلاب شهري جهت تامين بخشي از آب مورد نياز شهركها و نواحي صنعتي؛

-۱۳ مطالعات كاربردي امكانسنجي استفاده از انرژي هاي تجديد پذير با رويكرد اقتصاد كم كربن در شهركها و نواحي

صنعتي-نيروگاههاي خورشيدي و بادي و)… ؛

-۱۴ انجام مطالعات كاربردي در زمينه چگونگي افزايش بهره وري در مصررو و كاهش هدررفت آب در شهركها و

نواحي صنعتي؛

-۱۵ بررسي كارآيي و ارائه پيشنهادات عملي و اجرايي براي بهبود فرآيندهاي تصفيه فاضلاب شهركها و نواحي

صنعتي؛

-۱۶ انجام مطالعات چگونگي استفاده از مصالح نوين ، تكنولوژي هاي مدرن، روشهاي كاهش هزينه هاي زير ساخت

شهركها و نواحي صنعتي؛

-۱۷ چگونگي افزايش كارايي و اثربخشي سيستمهاي استحصال آب صنعتي از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب

شهركها و نواحي صنعتي به لحاظ فني و اقتصادي؛

-۱۸ مطالعات مميزي انرژي و حامل هاي انرژي در شهركها و نواحي صنعتي و بررسري انروار راهكارهاي موجود در

زمينه كاهش مصرف انرژي با رويكرد كنترل از مبدا؛

-۱۹ مديريت جامع و پوياي پسماندهاي صنعتي؛

-۲۱ تهيه مدلهاي مديريت متمركز حوادث در شهركهاي صنعتي؛

-۲۱ چگونگي ارتقاء سطح زيرساخت شهركها و نواحي صنعتي با ابتكار عمل و استفاده از همه ظرفيتهاي موجود

چگونگي مشاركت در سرمايه گذاري با بخش خصوصي در ايجاد، توسعه و بهره برداري از شهركها و نواحي

صنعتي و زيرساختهاي عمومي و پيشرفته آن در چارچوب مدل مصوب هيات مديره سازمان- نظير تصفيه خانه

ها، آزمايشگاههاي تخصصي، مراكز آموزشي و مشاوره اي و)… ؛

-۲۳ انجام مطالعات در خصوص بررسي كيفيت و امكان استفاده مجدد از خروجي مازاد توليدي در تصفيه خانه هاي

فاضلاب در حال بهره برداري شهركها و نواحي صنعتي.

ج -اولویت هاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه برنامه ریزي:

-۲۴ روش هاي جديد تامين مالي براي شركتهاي تابعه؛

-۲۵ مطالعه اصلاح ساختار بودجه ريزي شركتهاي استاني بر اساس صورتهاي مالي؛

-۲۶ مطالعه فرصت هاي سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي با مشاركت بخش خصوصي؛

-۲۷ تامين منابع مالي صنايع كوچك از محل منابع كوچك؛

-۲۸ مطالعه بررسي مدلهاي حمايتي طرحهاي سرمايه گذاري و كنترل و ارزيابي مستمر آنهرا و شريوه هراي جديرد

تامين مالي طرح هاي صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي؛

-۲۹ مهندسي مجدد فرآيندها و بهبود روش هاي انجام كار در شركتهاي تابعه؛

-۳۱ مطالعه چگونگي اجراي مهندسي ارزش در طرحهاي شركتهاي تابعه.

د -اولویت هاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه امور مالي و منابع انساني:

-۳۱ تدوين مدلهاي ارزيابي عملكرد و نظام هاي انگيزشي كاركنان؛

-۳۲ مطالعه روشهاي اجرايي شدن نظام پيشنهادات و سلامت اداري و آراستگي محيط كار؛

-۳۳ عارضه يابي و ارتقاء بهره وري سازماني؛

-۳۴ مطالعه چگونگي استقرار چرخه مديريت بهره وري در شركتهاي تابعه؛

-۳۵ نيازسنجي آموزشي مشاغل شركتهاي تابعه.

درباره ی SamiFar

مطلب پیشنهادی

پایگاه های اطلاعاتی جهت دسترسی به مقاله ها

مرکزمنطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری تمام منابع فارسی شامل کتاب ها، نشریات، پایان نامه …