خانه / اخبار / ارسال مقاله به فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری

ارسال مقاله به فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری

درباره ی SamiFar

مطلب پیشنهادی

نخسـتین همـایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریـخ و ادبیات پایداري در مکتب حاج قاسم سلیمانی

به اسـتحضار می رسانـد دانشـگاه جیرفت در نظر دارد «نخسـتین همـایش بین المللی علمی و فرهنگی …