خانه / اخبار / آیین نامه حمایت از رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی و حوزوی

آیین نامه حمایت از رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی و حوزوی

مقدمه
پژوهشگاه قوه قضائیه با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای تحقق اهداف و سیاست-
های سند چشمانداز قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی )مصوب جلسه مسئولان
۸۷ ( و برنامه چهارم توسعه قضایی، جهت نیل به اهداف سازمانی و توسعه تحقیقات کاربردی، /۷/ عالی قضایی ۱۵
دانشافزایی و پژوهشمحوری و بهرهگیری از توان و ظرفیت علمی دانشگاهها، حوزههای علمیه و دانشپژوهان و
همچنین حمایت از استعدادهای جوانان میهن اسلامی و ترغیب پژوهشگران به انجام تحقیقات در محورهای
مرتبط با نیازهای عینی قوه قضائیه و اولویتهای پژوهشی آن، آییننامه حمایت از رسالههای دکتری و حوزوی
)سطح سه و چهار( و پایاننامههای کارشناسی ارشد را با شرایط و ضوابط ذیل تدوین و ابلاغ مینماید.
بخش اول( کلیات:
ماده ۱٫ اهداف:
۱( شناسایی و حمایت متوازن مادی و معنوی از رسالههای دکتری و حوزوی و پایان نامههای تحصیلات
تکمیلی به منظور افزایش کارایی و اثربخشی پژوهشها؛
۲( هدایت و بهرهبرداری از دستاوردهای علمی و یافتههای پژوهشی در راستای حل مشکلات و معضلات
موجود در قوه قضائیه به منظور توانمندسازی و استفاده بهتر از ظرفیت های علمی کشور ؛
۳( هدایت پایاننامهها و رسالههای دکتری و حوزوی به سمت نیازهای پژوهشی قوه قضاییه؛
۴( توانمندسازی طلاب و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انجام تحقیقات و طرحهای پژوهشی کاربردی
مورد نیاز قوه قضائیه
۵( تشویق طلاب و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انجام پژوهش ها در مرزهای دانش و اثربخشی آن
در جامعه؛
۶( برقراری ارتباط بهینه و تعامل سازنده بین پژوهشگاه قوه قضائیه با دانشگاهها و حوزههای علمیه و مراکز
آموزش عالی کشور به منظور بهرهمندی از امکانات و ظرفیتهای طرفینی و تولید فکر و ایده و استفاده
از ایدههای برتر در برنامهریزیها؛
۷( ایجاد انگیزه و ترغیب طلاب، دانشجویان، پژوهشگران و اساتید در زمینه تولید علم، بروز خلاقیتها،
شکوفایی استعدادها و شناسایی دانشجویان مستعد و پژوهشگران و اساتید علاقمند؛
۸( افزایش کیفیت خدمات قوه قضاییه مبتنی بر دانش افزایی و پژوهش محوری؛
۳ معاونت پژوهشی/ مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی
آییننامه حمایت از رسالهها و پایاننامههای دانش گاهی و حوزوی خ: تاری
شماره:
۹( قابل استفاده کردن نتایج حاصل از انجام رساله ها و پایاننامهها در حوزه اجرا.
ماده ۲ . تعاریف:
– حمایت: مجموعه امتیازات معنوی و وجوهی است که پس از تصویب طرحنامه پیشنهادی، توسط
پژوهشگاه ارائه میگردد.
– پژوهشگاه: منظور از پژوهشگاه، پژوهشگاه قوه قضاییه میباشد.
– متقاضی: منظور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور
و طلاب سطح سه و چهار حوزههای علمیه است.
– طرحنامه: منظور چارچوب و کاربرگ موردنظر پژوهشگاه میباشد.
– دانشگاه: یکی از دانشگاههای مورد تایید وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی؛
– حوزه: یکی از حوزههای علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزههای علمیه؛
– رساله: رسالههای دکتری و حوزوی سطح چهار؛
– پایاننامه: پایاننامههای مقطع کارشناسی ارشد و حوزوی سطح سه؛
– ناظر: شخصی است که پس از تصویب طرح حمایت از پایاننامه و رساله دکتری و حوزوی، از سوی
پژوهشگاه نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.
بخش دوم( شرایط و ضوابط:
ماده ۳٫ پژوهشگاه بر اساس نیازها و چالشهای پیشروی قوه قضائیه، محورها و اولویتهای پژوهشی مصوب را
اعلام میکند؛ موضوع رساله و پایاننامه باید مطابق با اولویت- ) www.ijri.ir در وب سایت پژوهشگاه )به نشانی
های پژوهشی اعلام شده باشد.
ماده ۴٫ موضوع طرح پژوهشی که خارج از فهرست موضوعات حمایت از رساله و پایاننامه پژوهشگاه باشد در
اولویت پذیرش نخواهد بود.
ماده ۵٫ صرفاً آن دسته از موضوعات پیشنهادی بررسی میشوند که هنگام تقاضا، مورد حمایت سازمانها،
نهادهای دولتی و خصوصی دیگر نبوده و یا حتی به منظور کسب حمایت به مراجع فوق ارسال نشده باشند.
ضمناً حق هرگونه بهرهبرداری مادی و معنوی از دستاوردهای تحقیقات متناسب با ضوابط دانشگاه یا مراکز
مربوطه برای پژوهشگاه محفوظ خواهد بود. بدیهی است پس از تصویب حمایت پژوهشگاه، متقاضی مجاز به اخذ
۴ معاونت پژوهشی/ مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی
آییننامه حمایت از رسالهها و پایاننامههای دانش گاهی و حوزوی خ: تاری
شماره:
حمایت از سایر مؤسسات نخواهد بود و در صورت احراز تخلف از مفاد این ماده، حمایت پژوهشگاه ملغی گردیده
و متقاضی ملزم به استرداد وجوه دریافتی است.
ماده ۶٫ قبل از دفاعیه و تصویب پروپوزال در حوزه و دانشگاه متبوع، امکان بررسی اولیه درخواست حمایت مالی
متقاضی از سوی پژوهشگاه وجود دارد اما به منزله تأیید و تصویب نخواهد بود. پذیرش نهایی حمایت پایاننامهها
و رسالههایی که قبل از تصویب در حوزه و دانشگاه ارسال میشوند مشروط به تصویب در شورای گروه و تأیید
تحصیلات تکمیلی مربوطه خواهد بود. ارتباط با پژوهشگاه برای تهیه پروپوزال و تایید ناظر ضروریست.
ماده ۷٫ حداکثر مدت مهلت ارائه نسخه نهایی اثر، برای متقاضیان مقطع کارشناسیارشد دو سال و مقطع
درخواست صدور مجوز تمدید « دکتری چهار سال از زمان تصویب پروپوزال در پژوهشگاه بوده که با تکمیل فرم
توسط متقاضی حداکثر تا یک ماه پس از اتمام قرارداد، با موافقت معاون » قرارداد حمایت از رساله/پایاننامه
پژوهشی، بدون افزایش مبلغ تسهیلات قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۸٫ نمونه قرارداد موضوع این آیین نامه، با رعایت مفاد این آیین نامه از طرف پژوهشگاه تهیه و تدوین می-
شود.
بخش سوم( نحوه و مراحل حمایت:
ماده ۹٫ سقف حمایت مالی از “پایاننامههای مقطع کارشناسی ارشد و حوزوی سطح سه” و “رسالههای دکتری
و حوزوی سطح چهار” طبق ضوابط پژوهشگاه هر سال اعلام خواهد بود.
تبصره ۱- پس از خاتمه کار و ارائه گزارش نهایی پژوهش، پژوهشگاه با اخذ نظر ناظر میتواند بر اساس
سطح کیفی کار، تا ۲۰ درصد نسبت به کاهش یا افزایش مبلغ حمایت اقدام کند.
تبصره ۲- به تشخیص شورا، حداکثر مبلغ قابل پرداخت به استاد راهنما، ۳۰ درصد مبلغ کل قرارداد
حمایت است.
ماده ۱۰ . پرداخت اعتبار حمایتی به صورت مرحله به مرحله متناسب با پیشرفت هر مرحله از رساله/پایان نامه،
ارائه گزارش مربوطه، تأیید ناظر و به ترتیب ذیل انجام خواهد شد:
مرحله اول: ۳۰ درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از تصویب طرحنامه در دانشگاه/حوزه؛
مرحله دوم: ۳۰ درصد مبلغ قرارداد پس از انجام دفاع از رساله/پایاننامه؛
مرحله چهارم: ۴۰ درصد مبلغ قرارداد پس از ایفای کامل تعهدات متقاضی.
تبصره- اختصاص مبلغ پیش پرداخت منوط به اخذ تضمین لازم از متقاضی بوده که جزئیات و شرایط آن در
قرارداد موضوع ماده این آییننامه خواهد آمد.
۵ معاونت پژوهشی/ مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی
آییننامه حمایت از رسالهها و پایاننامههای دانش گاهی و حوزوی خ: تاری
شماره:
بخش چهارم( تعهدات طرفین:
ماده ۱۱ . متقاضی موظف است، گزارشهای ادواری راجع به چگونگی پیشرفت کار را، مطابق فازبندی قرارداد و به
صورت مکتوب )الکترونیکی یا فیزیکی(، به ناظر ارائه داده و اصلاحات لازم را در حین انجام کار با هماهنگی وی
اعمال نماید.
ماده ۱۲ . متقاضی باید شرایطی را فراهم نماید که جلسه دفاع از رساله/ پایاننامه حتی المقدور با حضور ناظر
برگزار شود.
ماده ۱۳ . متقاضی موظف است گزارش نهایی کار را پس از دفاع به ناظر ارایه کند.
این پژوهش از حمایت علمی و مالی پژوهشگاه قوه قضائیه برخوردار « ماده ۱۴ . متقاضی موظف است که عبارت
در ابتدای رساله/ پایاننامه و مقالات و گزارشات علمی و پژوهشی مستخرج از آن درج کند. ». شده است
ماده ۱۵ . متقاضی موظف است یک نسخه از رساله/ پایاننامه به صورت الکترونیکی به همراه کلیه مستندات،
به صورت لوح فشرده( به پژوهشگاه ( PDF و Word گزارشات و مقالات مرتبط با رساله/ پایاننامه را درقالب فایل
تحویل نماید.
ماده ۱۶ . متقاضی ملزم است گزارش پژوهش خود را به ترتیبی که پژوهشگاه مقرر میکند به صورت سمینار ارایه
نماید.
ماده ۱۷ . متقاضی موظف است حسب مورد “گزارشات پژوهشی”، “گزارش مدیریتی” و/یا “پیشنهادات روشن به
منظور کاربردی سازی نتایج پژوهش” را به ترتیبی که پژوهشگاه مقرر مینماید را ارایه کرده و پژوهشگاه می-
تواند اقدام به نشر الکترونیکی/فیزیکی آن نماید.
ماده ۱۸ . متقاضی موظف است در مورد چاپ پایان نامه )رساله (، ابتدا مراتب را به طور کتبی به معاون پژوهشی
پژوهشگاه اطلاع داده و در صورت تشخیص این مرجع مبنی بر چاپ اثر توسط پژوهشگاه، با انجام هماهنگیها و
اخذ مجوزهای لازم از دانشگاه یا مرکز محل تحصیل در خصوص حق چاپ و تکثیر و حقوق معنوی، شرایط را
جهت چاپ اثر فراهم آورد. در غیر اینصورت متقاضی میتواند رساله یا پایاننامه را به طریق مقتضی چاپ نماید.
ماده ۱۹ . متقاضی موظف است کلیه دادهها و اسناد و مدارکی که بابت تحقیق از سوی قوه قضائیه در اختیار وی
قرار داده میشود را حفظ و در سطح محرمانه تلقی نموده و صرفاً با اجازه ناظر، نسبت به انتشار آنها در
رساله/پایان نامه، مقالات و گزارشات علم، پژوهشی و مدیریتی مستخرج اقدام نماید. بر همین اساس رعایت کلیه
ضوابط پژوهشگاه در حوزه مالکیت معنوی توسط متقاضی ضروریست.
۶ معاونت پژوهشی/ مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی
آییننامه حمایت از رسالهها و پایاننامههای دانش گاهی و حوزوی خ: تاری
شماره:
ماده ۲۰ . پژوهشگاه حتیالمقدور زمینه لازم جهت حضور متقاضی در مراجع قضایی و سایر سازمانهای زیر
مجموعه دستگاه قضایی کشور، بهرهمندی از تجربیات و نظرات مقامات قضایی و نیز دسترسی به امکانات و
خدمات علمی- پژوهشی از جمله سامانهها و کتابخانه را فراهم خواهد آورد.
بخش پنجم( سایر مقررات:
ماده ۲۱ . در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا اختلاف در تفسیر مواد این آییننامه، معاونت پژوهشی تصمیم مقتضی
را اتخاذ خواهد نمود.
۱۳۹۹ به تصویب شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه /۱/ این آییننامه در ۵ بخش و ۲۱ ماده در تاریخ ۲۵
رسیده و از همان تاریخ لازم الاجرا خواهد بود.

درباره ی SamiFar

مطلب پیشنهادی

نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت یادواره شهید مدافع حرم رضا عادلی