خانه / اخبار / آیین نامه تشکیل کارگروه ارتباط خانواده و دانشگاه

آیین نامه تشکیل کارگروه ارتباط خانواده و دانشگاه

آیین نامه تشکیل كارگروه ارتباط خانواده و دانشگاه
مقدمه
در راستای عملیاتی شدن سند اسلامی شدن دانشگاهها، این آیین نامه ذیل راهبرد ١٥ نظام فرهنگی- تربیتی با همکاری وزارتین و سایر دستگاه های مرتبط تنظیم شده است.
اقدامات ١ و ٤ این راهبرد عبارتند از:
١٥ – طراحی و تدوین نظام تعامل خانواده و دانشگاه و تقویت زیرساختهای ارتباط بین دانشگاه و خانواده با تأکید بر فضای مجازی
١٥ – اطلاع رسانی از وضعیت تحصیلی دانشجویان به خانوادهها و ارتقاء دانش و بینش و به ویژه مسئولیت -٤ پایان ناپذیر تربیتی والدین در قبال فرزندان دانشجو و هدف ١٢ فصل ٤ سند اسلامی شدن دانشگاهها جهت تحقق این موضوع آیین نامه تشکیل کارگروه ارتباط خانواده و دانشگاه با توجه به مسئولیت تربیتی حمایتی آموزشی والدین در قبال فرزندان دانشجوی خود از یک سو و نقش محوری دانشگاه در ارتقاء سلامت اخلاقی، روانی و اجتماعی دانشجویان از سوی دیگر با حفظ کرامت، عزت و استقلال دانشجو در مدل تعاملی سه جانبه دانشگاه، دانشجو و خانواده؛ که مورد وفاق دستگاههای مرتبط می باشد به منظور اجرا ابلاغ میگردد.
ماده ١- تعاریف
١- مؤسسه: منظور از مؤسسه، دانشگاهها، دانشکدههای مستقل و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تحت امر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و یا دستگاههای اجرایی و همچنین موسسات آموزش
عالی غیردولتی غیرانتفاعی میباشد.
٢- وزارتین: منظور از وزارتین، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش -١ پزشکی می باشد.
٣- دانشجو: در این آیین نامه منظور فرد شاغل به تحصیل در یکی از مؤسسات یا مراکز آموزش عالی -١ که در مقطع کاردانی یا کارشناسی اشتغال به تحصیل دارند.
ماده ٢- اهداف
١- طراحی برنامه اقدام جهت تقویت روابط بین دانشگاه و خانواده و بهره گیری از ظرفیت آنان برای – تسهیل گری تحقق اهداف تربیتی
٢- افزایش سطح آگاهی والدین و آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاه در حوزه های مختلف آموزشی فرهنگی، – دانشجویی
٣- شناخت ظرفیت های بالقوه خانواده دانشجویان و تبدیل آن به ظرفیتهای بالفعل برای حل برخی مسائل فرهنگی دانشجویان
٤- تقویت ازدواج آگاهانه، آسان و بهنگام با همکاری خانواده دانشجویان –
٥- ارتباط و تعامل دو سویه دانشگاه و خانواده جهت کاهش سرانه شاخص های آسیب های اجتماعی – دانشجویان و افزایش شاخص های سلامت اجتماعی و اخلاقی ایشان
٦- شناسایی استعداد و توانمندی دانشجویان و ارائه بازخورد به والدین در جهت رشد و تعالی علمی و معنوی ایشان
٧- بهره گیری از ظرفیت مراکز مشاوره و اساتید دانشگاه جهت ارتقای سلامت روحی و روانی دانشجویان و حل مسائل و معضلات موجود
٨- توانمند سازی خانواده دانشجویان نسبت به مخاطرات و ظرفیت های فضای مجازی
ماده ٣- ساختار سیاستگذاري و اجرایي ساختار سیاستگذاری و اجرایی طرح تشکیل کارگروه ارتباط خانواده و دانشگاه شامل سه سطح
“سیاستگذاری و نظارت کلان طرح”، “برنامه ریزی اجرای طرح در مؤسسه” و ” کارگروه تخصصی ارتباط خانواده و دانشگاه” به شرح ذیل میباشد:
١- سیاستگذاری و نظارت کلان طرح  این امر بر عهده شورای اسلامی دانشگاهها و مراکز آموزشی میباشد.
به منظور ایجاد وحدت رویه سیاستگذاری دستگاهی در آموزش عالی کشور، شورای اسلامی شدن وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر تدوین آئین نامه ها و شیوه نامه ها را بر عهده خواهد داشت.
٢- برنامه ریزی اجرای طرح در مؤسسه:
مسئولیت تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای ضوابط، شیوه نامه ها و آئین نامه های ابلاغی بر عهده شورای فرهنگی اجتماعی دانشگاهها با شرح وظایف ذیل میباشد:
١- تشکیل کارگروه ارتباط خانواده و دانشگاه و فراهم آوردن مقدمات انجام کار
٢- برنامه ریزی در جهت هماهنگی و انسجام سایر ارکان دانشگاه جهت تعامل و همکاری مؤثر با این  کارگروه
٣- تدوین گزارشهای ٦ ماهه از فعالیتهای انجام شده و ارزیابی دورهای طرح از طریق پیمایش های میدانی و ارسال به دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاهها
تبصره: مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه در مؤسسه بر عهده رئیس مؤسسه می باشد.
٣ کارگروه تخصصی ارتباط خانواده و دانشگاه
١- اعضا کارگروه ارتباط خانواده و دانشگاه:
١- رئیس موسسه (رئیس شورا)
٢- معاون فرهنگی (دبیر شورا)
٣- مسئول یا معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
٤- معاون دانشجویی
٥- معاون آموزشی
٦- رئیس مرکز مشاوره معاونت دانشجویی
٧- رئیس مرکز مشاوره نهاد
٨- یک نفر از اساتید مشاور (به پیشنهاد اعضای کارگروه و رای اکثریت)
٢- شرح وظایف کارگروه ارتباط خانواده و دانشگاه:
١- برگزاری همایش ویژه خانواده های دانشجویان جدید الورود جهت:

الف افزایش سطح آگاهی و شناخت خانواده از قوانین آموزشی، ضوابط انضباطی دانشگاه، تقویم آموزشی و سایر مواردی که اطلاع خانواده از آن ضروری است.
ب آموزش شیوه های حمایت از فرزندان دانشجو در مقابله با آسیبهای فرهنگی و اجتماعی.
ج پایش وضعیت دانشگاه و خوابگاه خصوصاً به دلیل تنوع فرهنگی دانشجویان و آشنایی با مسائل و چالشهای رایج در آنها.
د شناسایی مسیر آینده شغلی، علمی و تحصیلی دانشجویان در رشته هایی که تحصیل می کنند.
٢- آموزش و آگاه سازی وظایف والدین در امر تسهیل ازدواج فرزند دانشجوی خود.
٣- آسیب شناسی رفتارهای پرخطر دانشجویان (تصمیم یا اقدام به خودکشی، اعتیاد و …) و اطلاع رسانی به خانواده ها در شرایط خاص.
٤- اطلاع رسانی از موارد خاص تحصیلی دانشجویان به والدین (مشروطی مکرر یا غیبت های مکرر و یا موفقیت های علمی.)
٥- اطلاع رسانی وضعیت حضور نامنظم دانشجو در خوابگاه.
تبصره ١: کارگروه با معرفی مراکز مشاوره دانشگاه یا معاونت فرهنگی، کارشناسان مجری طرح را تعیین مینماید. بدیهی است کارشناسان فوقالذکر به لحاظ مقررات استخدامی متعلق به همان ساختار اداری خود خواهند بود.
تبصره ٢: معاونت دانشجویی با رصد و پایش دانشجویان آسیب پذیر و آسیبدیده و استفاده از ظرفیت همکاری خانواده ها جهت کاهش آسیب ها به ارتقاء عملکرد کارگروه یاری رساند.
تبصره ٣: معاونت آموزشی میبایست در تولید محتوا و معرفی اساتید متعهد و دلسوز و گزارش وضعیت خاص تحصیلی دانشجویان به این دفتر سهم خود را ایفا نماید.
تبصره ٤: معاونت فرهنگی با تعریف برنامه های هدفمند فرهنگی به همافزایی بیشتر برنامه های فرهنگی طرح کمک نماید.
تبصره ٥: مدیریت خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با استفاده از ظرفیت موجود دفاتر نهاد، همکاری و نظارت محتوایی و اجرایی بر طرح داشته و در راستای حل مشکلات فرهنگی دانشجویان ، بخصوص ازدواج آسان، آگاهانه و به نگام آنان بپردازد.
تبصره ٦: مرکز مشاوره دانشگاه با بهره گیری از توانایی مشاورین و تخصص های مرتبط نسبت به مشاوره و مدد یاری و ارائه راهکار های مناسب اقدام و موارد ارجاعی کارگروه و کارشناس مربوطه را رسیدگی نماید.
ماده ٤- ملاحظات اجرایي:
١- توسعه روابط با خانواده با اهتمام به حفظ استقلال و هویت فردی دانشجو در موارد ضروری انجام پذیرد.
٢- جهت کاهش هزینه های اجرایی میبایست بهره گیری حداکثری از فضای مجازی در اولویت قرار گیرد.
٣- تعامل کارگروه ارتباط خانواده و دانشگاه با دانشجو و خانواده او کاملاً محترمانه و محرمانه خواهد بود.
٤- کارگروه در بررسی و تصمیم گیری مستقل بوده و پرونده ها کاملا محرمانه خواهد بود به نحوی که مصادیق و جزئیات آن قابل طرح در شورای فرهنگی موسسه نباشد.
٥- شایسته است از کادر اجرایی امین، متعهد و متخصص برای ارتباط گیری مناسب با دانشجویان و خانواده ایشان استفاده شود.
٦- دانشگاههای غیر متمرکز که دارای شعبه در شهرهای مختلف می باشند، با صلاح دید رئیس مؤسسه میتوانند نسبت به تشکیل کارگروه ارتباط خانواده و دانشگاه در آن واحدها اقدام نمایند.
٧- رویکرد اطلاع رسانی به خانواده فقط ناظر به آسیب ها نبوده بلکه شناسایی استعدادهایی که موجب غرور، امید و افتخار میگردد نیز از اهداف این طرح است.

درباره ی SamiFar

مطلب پیشنهادی

نخسـتین همـایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریـخ و ادبیات پایداري در مکتب حاج قاسم سلیمانی

به اسـتحضار می رسانـد دانشـگاه جیرفت در نظر دارد «نخسـتین همـایش بین المللی علمی و فرهنگی …